Veerle Hofman


Ingenieur - EPB en Ventilatie Verslaggever

Adviesbureau voor Bio Ecologisch en Bewust Energiezuinig Groen Bouwen en Verbouwen EPB verslaggeving
EPC certificatie
Ventilatieverslaggever
Bouwadvies en begeleiding

Energetische Groene Nieuwtjes

27/06/2022
CIRCULAIR BOUWEN , bedenkingen en gedachten (1)

Circulair bouwen is niet alleen het gebruik van bio based materialen of het herbruiken van bestaande onderdelen.Circulair bouwen begint al een paar stappen vroeger bij het uitdenken en ontwerpen van een project.
Voor nieuwbouw hoeft dit niet zo een opdracht te zijn.
Hoe maak ik mijn nieuwe woning of bedrijfsgebouw in de eerste plaats multifunctioneel naar de toekomst toe.
Een meergezinswoning kan in de toekomst een kangeroofunctie , zorgfunctie of meergezinsfunctie ontwikkelen. Als daar bij het ontwerp rekening mee wordt gehouden , vermijden we nutteloze breek en sloopwerken in de toekomst.Een bedfrijfsgebouw zou in de loop van de jaren net zo multifunctioneel moeten kunnen evolueren van werkplaats tot kantoor tot winkelruimte tot opslagplaats en misschien zelfs tot een hotel of horecazaak.Het doordacht inwerken van technieken , leidingen , trappen, doorgangen , ramen, binnenwanden … maakt een onwerp klaar voor een duurzame, circulaire toekomst.
(wordt vervolgd)

14/03/2022
"Het gaat over isoleren zodat je minder energie moet gaan verbruiken"
De enige goed start om energiezuinig , ecologisch en duurzaam te leven. Eerst zorgen dat je minder moet verbruiken en hetgeen je nodig hebt op een doordachte en ecologische manier opwekken.
bron : VRTnws

27/01/2022
Een nieuw jaar , nieuwe premies. alweer een stapje op weg naar een energetische verbetering van de woningen.
Vanaf 1 januari 2022 is de korting van 5 jaar op de onroerende voorheffing voor nieuwbouwwoningen geldig voor woningen met E-peil lager dan E20 (50% korting ) en E10 (100% korting) . Hou er ook rekening mee dat vanaf 2023 deze korting enkel nog van toepassing is als het gaat over afbraak en herbouw of gedeeltelijke herbouw.

Energieverslaggeving en advies. Van bij de aanvang van uw bouwprojekt bekijken wij samen met u de mogelijkheden om zo energiezuinnig te bouwen . Samen proberen we een optimale eindresultaat te bekomen.Dit zowel voor residentiele (EPW) als niet - residentiele (EPN) gebouwen.
Specialisatie voor BEN , Bio - ecologisch en houtskelet bouwen.

BIO ECOLOGISCH BIJNA ENERGIE NEUTRAAL

Het bouwen van een Bio-Ecologische BEN (Houtskelet)-woning is een zeer milieubewuste keuze. Door gebruik te maken van de juiste materialen in de juiste samenstelling en opbouw wordt een systeem gecreëerd dat alle aspecten omvat om een gezonde, energielage en milieuvriendelijke woning te bouwenDE JUISTE MATERIAALKEUZE = BIO-ECOLOGISCHE MATERIALENGoede score in de levens-cyclus-analyse (LCA); vanaf productie over transport tot recyclage vergen ze weinig energie.
gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen (hout, wol, vlas, …)
zijn niet schadelijk bij gebruik of bij recyclage
dampopen en dragen dus bij tot een 'ademende woning'
Het juiste bouwsysteem en opbouw
WATERDICHT EN WINDDICHT
LUCHTDICHT EN DAMPOPEN
Duurzaam en warm
goed en voldoende isoleren zonder dat de constructieve eisen in gedrang komen.
Zomerkoel en stil
Bio – ecologische isolatie-materialen houden de zomer-hitte buiten.
Het zijn daarenboven uitstekende geluidsisolatoren.
BEN (BIJNA ENERGIE NEUTRAAL )
Zeer hoge energieprestatie van het gebouw = zeer lage energievraag
De dichtbij nul liggende of zeer lage hoeveelheid energie die is vereist wordt in zeer aanzienlijke mate aan geleverd uit hernieuwbare bronnen

EPB - verslaggeving voor Laag energie huizen , BEN bouwen en verbouwen .

Een goede energieverslaggeving is van groot belang , zeker als u kiest om minimaal BEN te bebouwen .Het is aangewezen om de EPB verslaggever reeds van bij de eerste ontwerpen mee te betrekken .Het juiste advies op de juiste moment kan u veel besparen. Alvorens de definiteve (ver)bouwplannen klaar zijn zou u als bouwheer reeds uw energiepeil van uw vernieuwde of nieuwe woning moeten kennen .U kan bij ons terecht voor een uitgebreid advies en EPB verslaggeving . Ook als u nog in een voorbereidende fase zit.

1. algemeen primair vrijblijvend Energieadvies.

op basis van plannen of een plaatstbezoek van +/- 1uur . rondgang en bespreken welke zaken u zou kunnen uitvoeren en welke prioriteiten u best legt. Dit kan op basis van een eerder opgemaakt EPC .

2. Energieadvies bij nieuwbouw op bouwplan of voorontwerp

op basis van een voorontwerp of bouwplan bekijken wij wat de aandachtspunten zijn om minimaal een BEN -woning te bouwen .
U bezorgt uw plannen digitaal aan ons en wij maken een adviesverslag en voorzien een bespreking van dit resultaat .
voor EPB verslaggeving.

3. advies voor ingrijpend verbouwen : EPB , energie, hernieuwbare energie , Bio ecologische materialen , ....

4. EPB verslaggeving en ventilatieverslaggeving voor eengezinswoningen , appartementen of niet-residentiele gebouwen

Energieverslaggeving en advies voor renovatie en nieuwbouw aangevuld met ventilatieverslaggeving

Energieverslaggeving en advies voor renovatie en nieuwbouw aangevuld met ventilatieverslaggeving

Contact

Veerle Hofman

Spieveldstraat 90
9100 Sint-Niklaas
T 0495 68 15 37
info@begreenhome.be

Data Protection notice1. INLEIDING
Begreen@home met maatschappelijke zetel te spieveldstraat 90 – 9100 sint-niklaas en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0676.379.119 hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.
Wij willen u door middel van deze Data Protection Notice informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.
Wij vragen dat u deze Data Protection Notice aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.
Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.
2. TOEPASSINGSGEBIED
Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.
3. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN HAAR VERBINTENISSEN
Begreen@home, met maatschappelijke zetel te Spieveldstraat 90 – 9100 sint-niklaas en met ondernemingsnummer BE 0676.379.119 , is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.
Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.
4. PERSOONSGEGEVENS
Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mail-adres, telefoon-en gsm-nummer). Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie, 30bis-aangifte van werken), kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens bezorgt om uw aanwezigheden te registreren (zoals E-ID-gegevens, Limosanummer).
Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking eraan.
5. VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND
5.1 Klantgegevens
In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie . De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of ons gerechtvaardigd belang.
5.2 Gegevens van leveranciers en onderaannemers
Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de 30bis-aangifte van werken, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten, enz.) en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing). Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval tevens de E-ID-gegevens of het Limosanummer verwerkt. Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.
5.3 Gegevens van personeel
Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers.
5.4 Andere gegevens
Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.
6. DUUR VAN DE VERWERKING
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.
Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van 25 jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.
7. RECHTEN
In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:
- Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
- Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
- Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
- Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
- Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
- Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.
U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot Begreen@home . De contactpersoon hiervoor is: de heer Jos Hofman met contactgegevens: info@begreenhome.be.
Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.
8. DOORGIFTE AAN DERDEN
Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor , evenals door de overheid (bijvoorbeeld bij de 30bis-aangifte van werken, de elektronische aanwezigheidsregistratie of het meedingen naar overheidsopdrachten).
Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.
De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.
Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.
Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.
9. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN
Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan Begreen@home aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
10. TOEGANG DOOR DERDEN
Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Data Protection Notice.
11. NOG VRAGEN?
Indien u na het lezen van deze Data Protection Notice verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met Begreen@home op, hetzij per post naar spieveldstraat 90 – 9100 sint-niklaas of per e-mail aan info@begreenhome.be.